Privacy

Algemeen

Door zich toegang te verschaffen tot de website www.covast.be of door eender welke deelname aan het COVAST systeem, verklaart de deelnemer dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan COVAST de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden: de opvolging van verkoopdossiers binnen het COVAST systeem, de realisatie van de statutaire doelstelling van COVAST, controle van de gegevens en het voorkomen van onregelmatigheden. COVAST respecteert de privacy van de deelnemers en zal alle persoonsgegevens die ze ontvangt vertrouwelijk behandelen. Deze gegevens zullen louter voor de werking van het systeem verwerkt worden in het COVAST gegevensbestand. De alzo verkregen persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing activiteiten door COVAST. De deelnemer machtigt COVAST tot het meedelen van zijn persoonsgegevens aan derden, doch slechts in zoverre dit nodig is voor de werking van het COVAST systeem en nooit voor direct marketing doeleinden van derden. Conform de wettelijke voorwaarden kan elke deelnemer op elk ogenblik inzage vragen in zijn verwerkte persoonsgegevens, deze laten verbeteren of verwijderen en zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. COVAST cvba (met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005) zal optreden als de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens, conform de toepasselijke Belgische wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Voor verdere inlichtingen kan elke deelnemer bij COVAST terecht via info@covast.be